Contact

Maryse Martins
Projectmanager duurzame mobiliteit en MaaS gemeente Amsterdam Zuidas
m.martins@amsterdam.nl

De fiets is een steeds populairder vervoermiddel in Zuidas, een mooie ontwikkeling die we graag willen faciliteren. In totaal zijn er bijna 10.000 overdekte publieke stallingsplekken.

Maar omdat sommige stallingsplekken nu al vol zitten en/of omdat fietsen in de openbare ruimte voor een rommelige aanblik zorgen en loop- of fiets- of vluchtroutes versperren, is het wenselijk om inpandig extra parkeermogelijkheden voor fietsen te realiseren. Gemeente Amsterdam Zuidas stelt namens de Van A tot Zuidas partijen een fonds beschikbaar om aan te jagen dat gebouweigenaren meer fietsparkeerplekken gaan realiseren. Dit fonds wordt gevuld met subsidie van het ministerie van I&W welke deze beschikbaar stelt vanuit het programma Slimme en duurzame mobiliteit.

Voorwaarden
Aanleg van en aanpassingen aan de fietsenstallingen kunnen variëren van lichte ingrepen tot omvangrijke investeringen in fietsvoorzieningen voor huurders en gebruikers. Voorzieningen als omkleedruimtes, douches en oplaadpunten voor e-bikes behoren ook tot de mogelijkheden, wanneer deze in combinatie met extra fiets parkeerplekken worden gerealiseerd. Zowel nieuw te realiseren fietsparkeerplekken als uitbreiding van de bestaande plekken komen in aanmerking voor subsidie.  Aanvragen kunnen worden gedaan door bedrijven, maar ook gebouweigenaren of beheerders. Het fonds wil de drempel voor de investeringsbeslissing ter bevordering van het fietsen verlagen door bij te dragen in de financiering ter waarde van maximaal 50% van de uitvoeringskosten van de ingreep met een plafond van €25.000 per aanvraag. In totaal is er voor 2021 €65.000 aan subsidie beschikbaar voor dit doel.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met m.martins@amsterdam.nl.