Inspraakreactie Nota Deelvervoer 2023

Het aantal inwoners en bezoekers in Amsterdam groeit de komende jaren fors en daarmee ook de mobiliteit. Om in te spelen op de steeds snellere ontwikkelingen is een flexibel, robuust en voor iedereen toegankelijk mobiliteitssysteem nodig. Dit vraagt om een mobiliteitstransitie, waarbij we sturen op gebruik in plaats van bezit. Minder personenauto’s in privébezit biedt kansen voor een schoner mobiliteitssysteem en efficiënter ruimtebeslag.

Amsterdam biedt ruimte aan verschillende professionele aanbieders om 24/7 deelvervoer aan te bieden in de openbare ruimte door middel van experimenten. Deelauto’s staan relatief al langer in de stad waar in 2020 de stadsbrede autodeelvergunning bij is gekomen. In gecontroleerde experimenten met een specifieke looptijd is afgelopen jaren geëxperimenteerd met het onder voorwaarden uitgeven van een vergunning voor de deelscooters. De deelfietsen en deelbakfietsen werken op basis van ontheffingen. We hebben geleerd van deze experimenten en willen dit nu vastleggen in staand beleid.

De Nota Deelvervoer 2023 is de basis voor verdere ontwikkeling van deelvervoer. Het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft de Nota Deelvervoer 2023 vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat deze nog tot en met 23 mei ter inzage ligt en een inspraakreactie kan worden ingediend.

Op amsterdam.nl/deelvervoer vindt u de Nota Deelvervoer 2023 en kunt u lezen hoe een inspraakreactie kan worden ingediend (digitaal of schriftelijk). Na de inspraakperiode worden alle inspraakreacties verwerkt in de Nota van Beantwoording en indien mogelijk meegenomen in definitieve Nota Deelvervoer 2023, waarna deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Meer informatie over deelvervoer in Amsterdam, vindt u op amsterdam.nl/deelvervoer. Als u vragen heeft over de Nota Deelvervoer 2023, stuur dan een e-mail naar deelmobiliteit@amsterdam.nl.